เกี่ยวกับ Thai CF Net

www.thaicfnet.org เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หรือ Citizen Forest Network (CF NET) ซึ่งเริ่มต้นมาจากความร่วมมือของรีคอฟ SDF CODI โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากสหภาพยุโรป เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองนั้นคือพื้นที่กลางของกลุ่ม หน่วยงาน หรือเครือข่ายของคนที่ทำงานด้านการจัดการป่าที่มีชุมชนและประชาชนเป็นฐาน ซึ่งอาจจะเป็นทั้งในรูปแบบของป่าชุมชนในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ หรือป่าสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ รวมถึงการสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชน ในแปลงเกษตร และแม้แต่ในพื้นที่เมือง

www.thaicfnet.org ก่อตั้งขึ้นนำเสนอข้อมูลว่าประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ที่ชุมชนและประชาชนได้ร่วมดูแลและจัดการป่าอยู่ที่ไหนและป่าเหล่านั้นได้สร้างประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ชุมชนและพวกเราอย่างไรบ้าง รวมทั้งได้ร่วมติดตามและเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของการบริหารจัดกาป่าไม้ของไทย โดยหวังว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่กลางของการรวบรวมข้อมูลด้านป่าชุมชน และการจัดการป่าของประชาชนรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณภาพของการจัดการป่าของชุมชนและพลเมือง
  2. เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและติดตามสถานะและเรื่องราวของการจัดการป่าของชุมชนและพลเมือง
  3. เพื่อสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงป่าของชุุมชนและพลเมืองกับภาคส่วนต่างๆ ที่สนใจสนับสนุนการทำงานของชุมชน หรือการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน