สถานการณ์ป่าไม้

สถานการณ์ป่าไม้

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าในปัจจุบันราว 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณ 32% ของพื้นที่ประเทศ โดยการดูแลจัดการป่าของไทยนั้นมีหลายหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันดูแล รวมถึงการทำงานของชุมชน และประชาชนภาคส่วนต่างๆ สามารถทำความรู้จักการจัดการป่าไม้ประเภทต่างๆ และบทบาทของประชาชน ชุมชนต่อการจัดการป่าได้